Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie

"„LabPetrycy”"

Cel projektu

CELE PROJEKTU: (Wiedza ta została nabyta na podstawie własnych oraz społecznych doświadczeń i obserwacji); -stworzenie mini laboratorium w naszym liceum pełniącego funkcję „ośrodka badawczego”, który umożliwiłby określenie zawartości bakterii, pestycydów, detergentów, barwników, jonów metali ciężkich w H2O, azotanów, azotynów, fosforanów, twardości i pH wody oraz mierzenie kwasowości gleby - uświadomienie mieszkańcom o zagrożeniach, które mogą wyniknąć z nielegalnego odprowadzania ścieków -, informowanie mieszkańców za pomocą strony internetowej, Fb mini-laboratorium i gazet o wynikach prowadzonych badań -zdobytą wiedzą moglibyśmy się podzielić z młodszymi kolegami i koleżankami w sposób np. multimedialny bądź organizacja spotkań pod nazwą „młodzi odkrywcy” - stworzenie filmu edukacyjnego dla klas młodszych, pokazanie od podstaw przebiegu badania wody -uświadomienie ludziom : jak wygląda prawidłowy, nieskażony, niezanieczyszczony skład wody jaki wpływ mają kwaśne deszcze na środowisko naturalne i życie człowieka jakie są skutki wylewania ścieków do rzek i strumyków -porównanie jakości miejscowych wód do standardów unijnych i stworzenie porównania na bazie zebranych i dostępnych informacji - profilaktyka w zakresie szanowania i oszczędzania wody w gospodarstwach domowych - możliwość dostarczenia próbki do „LabPetrycy” we własnym zakresie przez każdego mieszkańca naszej gminy - publikacja analiz - prowadzenie statystyk w celu porównania

LICZBA GŁOSÓW:1903

Szczegółowy opis projektu

Projekt będzie obejmował miasto i gminę Pilzno. Trwał będzie od marca 2019 do 10 czerwca 2019 r i będzie miał charakter badawczo - informacyjny. Polegał on będzie na utworzeniu w szkole specjalnego pomieszczenia - mini-laboratorium o nazwie ,,LabPetrycy", w którym badane będą wody rzek, które przepływają przez miasto i gminę. Przystępując do projektu zapoznamy lokalne władze z założeniami i celami projektu,a następnie opracujemy i rozprowadzimy ulotki informujące mieszkańców o projekcie. Badania będą prowadzone przez specjalnie utworzoną grupę laborantów z naszego LO z klasy o profilu z rozszerzoną biologią pod opieką doświadczonego nauczyciela. Za pomocą specjalnych zestawów i testów będą określać zawartości bakterii, pestycydów, detergentów, barwników, jonów metali ciężkich w wodzie, azotanów, azotynów, fosforanów,a także badać twardość i pH wody oraz mierzyć kwasowości gleby.W wybranym dniu tygodnia będą pobierane przez uczniów ( każdy uczeń ma przyporządkowana rzekę) próbki wody z rzek przepływających przez gminę i badane w szkolnym laboratorium. Wyniki analizy uczniowie będą co tydzień umieszczać na stronie internetowej szkoły w specjalnej zakładce, na FB mini -laboratorium i raz w miesiącu w lokalnej gazetce, tak aby mieszkańcy mogli na bieżąco obserwować stan zanieczyszczenia. W ramach projektu do mini -laboratorium zostaną zaproszeni na warsztaty młodsi koledzy ze szkoły podstawowej, by zapoznać ich z metodami przeprowadzania analizy wody,a także uświadomić ich jak ważne jest racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Młodzi ,,laboranci" przygotują również film edukacyjny dla młodszych klas przedstawiający problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych w naszej gminie. Wszystkie analizy uczniowie będą wykonywać w ramach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Dopełnienie prowadzonych badań będzie wycieczka do oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Aby przekonać się jakie efekty dał realizowany projekt , analiza wód będzie prowadzona również po zakończeniu projektu. Chcielibyśmy, aby nasze laboratorium poszerzyło swoją działalność, prowadząc również badania powietrza i gleby, a także służyło do prowadzenia zajęć biologii i chemii.

Organizatorzy: