Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu

"Tajemnice Hoggo - badam, doświadczam, działam!"

Cel projektu

Projekt ma charakter badawczy i angażuje dzieci i młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania rożnych zjawisk przyrodniczych. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu edukacji leśnej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania konkretnych działań poprawiających stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy. Cele szczegółowe: - wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej miejsc zagrożonych dewastacją ekologiczną, upowszechnienie tych informacji w mediach, - współpraca osób sprawnych (uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu) i niepełnosprawnych przy podejmowaniu działań ekologicznych i promujących właściwe zachowania w lesie, - wdrażanie do racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych, - zachęcanie do odpowiedzialnej turystyki, w szczególności turystyki leśnej, - rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność przyrody występującej w regionie, - bogacenie wiedzy na temat flory i fauny lasów polskich, w szczególności na temat form ochrony przyrody, - uświadomienie i wskazanie konkretnych przykładów zależności człowieka od stanu środowiska, - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych w ramach popularyzacji idei ochrony środowiska i dbałości o polskie lasy - organizacja Festiwalu Piosenki Leśnej, - integracja środowiska lokalnego w zakresie dbania o dobro wspólne - środowisko naturalne.

LICZBA GŁOSÓW: 4157

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada liczne działania zachęcające jego uczestników do odkrywania świata przez doświadczenia i eksperymentowanie. Systematyczna współpraca społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu z wolontariuszami z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu gwarantuje właściwą realizację założonych w projekcie celów. Dzieci niepełnosprawne w towarzystwie zaangażowanego wolontariusza chętnie podejmować będą nowe wyzwania i bez lęku doświadczać świata, niemal dorośli uczniowie ZSM wspierając młodszych sięgają po więcej, bo "Ucząc innych, sami się uczymy". A oto co planujemy: 1) Zajęcia edukacyjne w szkole i w najbliższej okolicy (parki, lasy, rzeka Kumiela) oraz apele i spotkania ekologiczne prowadzone przez przyrodnika, wychowawców klas, grup przedszkolnych, świetlic i grup wychowawczych oraz specjalistów z zakresu ochrony środowiska z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i Nadleśnictwa Elbląg. Wszystko po to by przybliżyć problematykę projektu. Zajęcia edukacyjne prowadzone w najbliższym dziecku terenie są podstawową formą pracy z dzieci, uczniami niepełnosprawnymi. Zajęcia będą wprowadzać nową tematykę, ale też utrwalać wiedzę już zdobytą z zakresu bezpiecznego prowadzenia i dokumentowania badań w terenie, np. badań stanu czystości wody w pobliskiej rzeczce Kumieli. Zajęcia prowadzone będą systematycznie wg tematyki zaproponowanej przez koordynatora projektu (przyrodnika) i nawiązywać będą do organizowanych wycieczek i wydarzeń ekologicznych o zasięgu miasta, województwa, Polski. Uwagi: zajęcia prowadzone będą przez specjalistów, wychowawców, nauczycieli, zawsze są dostosowane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników, zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem środków do bezpośredniej obserwacji fauny i flory oraz zmian fenologicznych zachodzących w przyrodzie. 2) Organizacja zajęć terenowych – wycieczek. Zajęcia w terenie, bezpośredni kontakt z naturą – to najlepsze rozwiązania edukacyjne i wychowawcze, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych dla których świat to zmysły, a w lesie, w parku, ogrodzie, nad rzeką można zobaczyć, poczuć, dotknąć, posmakować. W ramach projektu zaplanowano: - „Bajki z nad Srebrnego Potoku”, wyjazd do elbląskiego lasu Bażantarnia, zajęcia terenowe na podstawie opracowanego scenariusza "Bajki z nad..." z udziałem specjalisty ds ochrony środowiska Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz wolontariuszy Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu, uczniowie wykonają badanie stanu czystości wody w leśnych strumieniach, dokumentację fotograficzną miejsc zagrożonych lub zdewastowanych ekologicznie, wysprzątają te miejsca. Młodsi uczniowie będą mieli okazję do przypomnienia sobie treści elbląskiej legendy o Srebrnym Potoku. - „Spotkanie z Hoggo”, wyjazd do lasu w pobliżu Elbląga w celu przeprowadzenia bezpośrednich obserwacji drzewa Hoggo (pomnik przyrody) i jego okolic, przypomnienie legend związanych z tymi terenami. Przejazd do Kadyn. Zajęcia terenowe w Rezerwacie Kadyński Las z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa Elbląg na podstawie przygotowanego scenariusza zajęć „Spotkanie z Cadiną”, obserwacje przyrodnicze, badanie stanu czystości lasu, wyznaczanie miejsc zagrożonych dewastacją, wysprzątanie tych miejsc, badanie stanu czystości leśnych strumieni i wód Zalewu Wiślanego w Kadynach, wykonanie dokumentacji fotograficznej, opublikowanie informacji na stronach internetowych szkół uczestniczących w wyjeździe. - wyjazd do Kątów Rybackich, spotkanie z przedstawicielem Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej, zajęcia terenowe w lesie i nad morzem, obserwacje przyrodnicze w tym obserwacje ornitologiczne w Rezerwacie Kormoranów, wyszukiwanie miejsc zagrożonych dewastacją, wysprzątanie tych miejsc, badanie stanu czystości wody w Zatoce Gdańskiej, wykonanie dokumentacji fotograficznej, wspólne opracowanie Kodeksu właściwego zachowania w lesie i nad morzem - "Przyjaźni środowisku", który upowszechniony zostanie w Zespole Szkół Mechanicznych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Elblągu. - wyjazd do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, autorska gra terenowa "Zgadnij skąd jestem? Dlaczego tu jestem?" z podziałem na małe grupy robocze - zajęcia terenowe zachęcające do podejmowania samodzielnych działań, których celem jest ochrona różnorodności biologicznej gatunków zagrożonych wyginięciem, a także działania na rzecz zachowania ich naturalnych środowisk, wykonanie dokumentacji fotograficznej. - wyjazd do Centrum Nauki Experyment w Gdyni, zwiedzanie wystaw stałych, które poprzez samodzielne doświadczenia pozwolą wzbogacić wiedzę dzieci i młodzieży, zajęcia w parach uczeń Ośrodka + wolontariusz ZSM na terenie Centrum Nauki Experyment na podstawie opracowanego scenariusza "Świat pełen tajemnic", wykonanie dokumentacji fotograficznej. Uwagi: każdorazowo opracowywany będzie harmonogram, karta wycieczki oraz lista uczestników. Lista uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 tworzona będzie na podstawie możliwości psychofizycznych i percepcyjnych dzieci, lista uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu opracowywana będzie przez nauczyciela koordynującego projekt z ramienia ZSM. 3) Festiwal Leśnej Piosenki "Cztery pory roku w lesie" - impreza do udziału w której zaproszeni zostaną przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych klas integracyjnych z terenu Elbląga oraz okolicznych miejscowości położonych na Wysoczyźnie Elbląskiej, Mierzei Wiślanej i Żuławach - tereny Nadleśnictwa Elbląg. Festiwal Leśnej Piosenki odbędzie się w auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu przy ul. Komeńskiego 39. Każdy uczestnik zostanie obdarowany upominkiem, który przygotują przedstawiciele Nadleśnictwa Elbląg, Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej oraz Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Wydarzenie to okazja do promocji piękna okolicznej przyrody i muzycznych talentów, to doświadczenia wielozmysłowe, emocjonalne, wspólne przeżywanie. Przygotowanie do Festiwalu zacznie się kilka miesięcy wcześniej od opracowania i przesłania do przedszkoli oraz szkół podstawowych regulaminu imprezy. Uwagi: przygotowanie Festiwalu Leśnej Piosenki to przedsięwzięcie artystyczne, ale i logistyczne, ważne będzie wcześniejsze wypracowanie przydziału zadań osobowych, SOSW nr 2 w Elblągu ma ogromne doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu imprez o dużym zasięgu, a współpraca z Nadleśnictwem Elbląg, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskie, Parkiem Krajobrazowym Mierzei Wiślanej oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Elblągu jest gwarancją sukcesu przedsięwzięcia. 4) Światowy Dzień Ochrony Środowiska - spotkanie ekologiczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Elblągu z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, Nadleśnictwa Elbląg, Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej, dyrektorów i społeczności uczestników projektu, podsumowanie projektu - prezentacja multimedialna przygotowana przez młodzież ZSM, wystawa fotograficzna, prezentacja wytworów prac uczniów, wręczenie podziękowań najbardziej zaangażowanym uczestnikom projektu.

Organizatorzy: