Przedszkole nr 8 w Piasecznie

"Leśne oczko-wielkie centrum obserwacji, badań i doświadczeń"

Cel projektu

CELE GŁÓWNE: -uświadomienie niezbędności wody dla życia na ziemi -wdrażanie do odpowiedzialności i reagowania na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu dziecka -podnoszenie świadomości ekologicznej -inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk przyrody, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, zachęcania do prowadzenia własnych eksperymentów, wyciągania wniosków, dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z zakresu -dążenie do modelu nowoczesnego nauczyciela, który nie boi się wyzwań współczesnej edukacji poszukującego źródeł finansowania własnych projektów i inicjatyw. CELE SZCZEGÓŁOWE: -wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację atrakcyjnych warunków sprzyjających nabywaniu wiedzy i umiejętności w każdej sferze rozwoju, -zapoznanie z instytucjami działającymi na rzecz przyrody w środowisku lokalnym -kształtowanie wrażliwości estetycznej w bezpośrednim kontakcie z naturą, -promowanie postaw przyjaznych naturze podczas podejmowania różnych form działalności -odczuwanie zmian zachodzących w wyglądzie szaty roślinnej oczka wodnego –poznawanie przyczyn takich zmian, -uatrakcyjnienie prowadzonych obserwacji w terenie poprzez wykorzystanie przyrządów służących do obserwacji. -promowanie ciekawych form spędzania czasu w naturalnym środowisku - poznanie zawodów promujących wiedzę na temat ekologii i przyrody, -integracja środowiska przedszkolnego i lokalnego poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego -promocja dobrych praktyk w zakresie edukacji przyrodniczej.

LICZBA GŁOSÓW: 2404

Szczegółowy opis projektu

Szczegółowe działania: Działanie 1. Nazwa:, „Dlaczego warto zakładać oczka wodne w ogrodzie.?” Forma: Spotkanie z architektem zieleni- wykorzystanie zasobów środowiska rodzinnego. Cel: poszerzanie wiadomości na temat użyteczności oczek wodnych dla naturalnego środowiska Działanie 2. Nazwa: „Leśne oczko wodne”. Forma: założenie w ogrodzie przedszkolnym naturalnego punktu edukacyjnego służącego do obserwacji i zabaw badawczych, współudział dzieci w zagospodarowywaniu przestrzeni edukacyjnej poprzez włączenie się do prac ogrodowych(nasadzania, ozdabianie krawędzi oczka otoczakami, pielęgnacja oczka poprzez wyławianie liści); wykonanie tabliczek informacyjnych dotyczących okazów przyrodniczych Cel: kształtowanie postaw odpowiedzialności za aranżację przestrzeni edukacyjnej Działanie 3. Nazwa: „Od filtra- do oczyszczalni”. Forma: Poznanie najprostszych urządzeń niezbędnych do oczyszczania wody i zasad ich działania, obserwacja montażu filtra w oczku wodnym, budowa prostych filtrów, poznanie naturalnych filtrów(rośliny o właściwościach filtrujących) Cel: kształtowanie postaw proekologicznych, postaw badawczych, poznanie różnych sposobów oczyszczania wody, uzmysłowienie skutków zanieczyszczenia wody dla środowiska; Działanie 4. Nazwa: „Czysta woda do mieszkań i ogrodów” Forma: Wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Piasecznie Cel: poznanie przyczyn zanieczyszczania wody, kształtowanie nawyku ekonomicznego jej oszczędzania, uświadomienie znaczenia pogotowia wodno-kanalizacyjnego Działanie 5. Nazwa: „Obieg wody w przyrodzie” Forma: prezentacja multimedialna, zabawa badawcza, doświadczenia Cel: zapoznanie z procesem obiegu wody w przyrodzie i jego znaczeniem, podkreślenie znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin, umiejętne wyciąganie wniosków, poznanie takich właściwości wody jak parowanie, skraplanie Działanie 6. Nazwa: „Żaby i żabki” Forma: projekt badawczy- samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na postawione przez dzieci pytania z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i obserwacji w terenie, prowadzenie dzienniczków obserwacji(„Cykl rozwojowy żaby”). Cel: -poznanie cyklu rozwojowego żaby, kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego, umiejętne formułowanie pytań na interesujące dzieci zagadnienia, wskazanie ekspertów pomocnych w zgłębianiu nurtujących zagadnień, eksperymentowanie z materiałem przyrodniczym, wnioskowanie, umiejętne współpracowanie w zespołach, prezentacja zdobytej wiedzy na forum grupy. Działanie 7 Nazwa: „Wodne centrum obserwacji”. Forma: Wykorzystanie oczka wodnego do prowadzenia obserwacji przyrodniczych podejmowania działalności badawczej przez dzieci w naturalnym środowisku, przeniesienie działań z sali przedszkolnej na ogrodową arenę badawczą. Podczas aktywności w terenie dzieci mają do dyspozycji dobrze wyposażone w odpowiednie akcesoria kuferki badacza (lupy, pęsety, pipety, rękawiczki, pojemniki do pobierania próbek itp.) Prowadzenie obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie i rejestrowanie ich, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody Cel: inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk przyrody, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, zachęcania do prowadzenia własnych eksperymentów, wyciągania wniosków, dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, rozbudzanie ciekawości poznawczej Działanie 8 Nazwa: „Oaza ciszy”. Forma: zabawy rozwijające spostrzeganie akustyczne(m.in. rejestrowanie odgłosów z oczka wodnego (bezpośrednie i na dyktafonie), opracowanie kodeksu uważnego słuchacza); Cel: Doskonalenie percepcji słuchowej, ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie fascynacji środowiskiem wodnym, przestrzeganie umów dotyczących zachowania ciszy w wybranym czasie i miejscu. Działanie 9. Nazwa: „Wodna matematyka dla smyka”. Forma: wykorzystanie wody w oczku wodnym do pomiaru pojemności związanych z warunkami atmosferycznymi, wykorzystanie odpowiednich narzędzi pomiaru(miedzy innymi miarka głębokości), spojrzenie na oczko wodne przez pryzmat matematyki Cel: doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie mierzenia pojemności oraz odczytywanie wyników pomiaru, prowadzenie dzienniczków obserwacji Działanie 10 Nazwa: „Tajemnice leśnego akwenu” Forma: warsztaty edukacyjne- terenowe w Chojnowskim Parku Krajobrazowym; Cel: rozbudzanie zainteresowania różnorodnością przyrodniczą akwenów leśnych, dostrzeganie współzależności człowieka i środowiska. Działanie 11 Nazwa: „Oczko wodne dla każdego- dla małego i dużego”-mokre czarowanie na leśnej polanie Forma: Organizacja cyklu otwartych spotkań dla najmłodszych uczestników procesu edukacyjnego placówek z gminy Piaseczno. Podczas spotkań z rówieśnikami z innych przedszkoli sześciolatki wystąpią w roli gospodarzy wodnego laboratorium. Będą m.in.: przewodnikami, ekspertami i badaczami, opowiedzą o wybranym obiekcie przyrodniczym, pokierują wybranym doświadczeniem w wodnym laboratorium, przeprowadzą quiz na temat przydatności wody w przyrodzie. Cel: nabywanie doświadczeń w autoprezentacji, umiejętne dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi, uporządkowanie wiedzy na temat świata przyrody, kształtowanie postaw odpowiedzialności za powierzone działania, czerpanie satysfakcji i radości z dobrze wykonanych zadań, integracja środowiska lokalnego, promocja placówki w środowisku lokalnym, dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie ciekawych form edukacji przedszkolnej z innymi nauczycielami. Działanie 12 Nazwa: Domki dla owadów Forma: Warsztaty kulturalno-społeczne przeprowadzone w ogrodzie dla środowiska rodzinnego, konstruowanie domków dla owadów z wykorzystaniem zgromadzonego materiału przyrodniczego, spotkanie z entomologiem. Cel: zwrócenie uwagi na użyteczną rolę owadów, poznanie ciekawych zawodów związanych ze światem przyrody, poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych, integracja środowiska przedszkolnego, poszerzanie zakresu form współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Działanie:13 Nazwa: „Oczka wodne w naszej okolicy” Forma: cykl wycieczek do ogródków przydomowych naszych wychowanków, poznawanie różnorodności flory i fauny w sztucznych akwenach, porównywanie obserwowanych okazów; zebranie próbek wody w celu ich porównania Cel: wzbogacenie zasobu słownictwa, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, bogacenie wrażeń estetycznych Działanie 14 Nazwa: „Czyje oczko ładniej mruga?” Forma: konkurs fotograficzny Cel: bogacenie wrażeń estetycznych, promowanie akwenów ogrodowych jako miejsce edukacji, rekreacji i doznań artystycznych, Działanie 15 Nazwa: „Malujemy jak Monet” Forma: plener malarski, galeria prac Cel: poszerzenie doświadczeń plastycznych poprzez malowanie w terenie, dostrzeganie piękna wodnych kompozycji, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez obserwację przyrody, odczuwanie piękna jej barw, kształtów i różnorodnych zjawisk Działanie 16 Nazwa:, „Dlaczego warto mieć oczko w ogrodzie-poradnik” Forma: opracowanie broszury dla rodziców na podstawie wiedzy i doświadczeń zgromadzonych przez dzieci oraz innych źródeł informacji. Cel: uświadomienie rodzicom użyteczności oczek wodnych w ogrodzie

Organizatorzy: